Наш телефон: (0522) 33-65-83

19 серпня 2021 р. в НВО №31 КЗ СЮТ взяли участь у Форумі управління освіти Кропивницької міської ради"Позашкілля: територія творчості", який проходив в рамках проведення освітянської декади в період з 17 по 27 серпня 2021 р. На цьому форумі була проведена виставка робіт гуртків художньо-технічного напряму, а також директор закладу Сурмач Вероніка представила відео презентацію СЮТу.
 

Наші судномоделісти повернулися із Всеукраїнських змагань з перемогою.

Команда вихованців зайняла І місце у Всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської молоді (юніори) з судомодельного спорту; І командне та ІІ командне серед юніорів місця у Чемпіонаті України з судомодельного спорту.

Комунальний заклад «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради» відповідно до Статуту, є профільним закладом, основним напрямком діяльності якого є науково-технічний напрямок, що передбачає залучення вихованців (учнів, слухачів) до активної діяльності з набуття техніко-технологічних умінь та навичок; розширення наукового світогляду, підготовка до активної науково-дослідницької роботи та оволодіння практичними уміннями і навичками з технічних видів спорту; організацію змістового дозвілля.

Головне завдання діяльності закладу у 2020/2021 навчальному році: реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти, формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя, виявлення талановитої та обдарованої молоді, розвиток науково-технічної діяльності здобувачів освіти.

Заклад позашкільної освіти будує свою діяльність згідно з Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», навчальний процес здійснюється згідно за державним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, програмою розвитку освіти, підпрограмою «Позашкільна освіта», відповідно до класифікації за рівнем, визначеним у Положенні про позашкільний навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433), Типовим навчальним планом для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи МОН України (наказ МОНУ від 22.07.2008 р. № 676), Статуту комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради» та плану роботи закладу на 2020/2021 навчальний рік.

 

1. Зміст діяльності, результативність якості освітнього процесу

У закладі працює 23 педагогічних працівника. Серед них 19 керівників гуртків, 4 з яких - сумісники (25% від загальної кількості керівників гуртків), а ще 3 особи (15%) працюють за внутрішнім суміщенням.

Мають педагогічну або фахову вищу освіту - 17 педагогів, базову вищу – 5 педагогів, загальну середню освіту – 2 керівника гуртків.

 

Педагогічний колектив КЗ СЮТ характеризується:

 • стабільністю;

 • високим рівнем професійної компетентності, достатньої для успішного розвитку і функціонування закладу в інноваційному рішенні;

 • позитивною динамікою зростання професійної компетентності педагогів.

У 2020/2021 навчальному році на станції юних техніків робота гуртків була організована за напрямами та профілями: початково-технічний, спортивно-технічний, предметно-технічний, художньо-технічний, художньо-естетичний, військово-патріотичний, туристсько-краєзнавчий.

Порівняно з минулими роками більшість профілів за якими працював заклад були збережені.

 

Порівняльна таблиця кількості дітей КЗ СЮТ, що охоплені різними профілями та напрямами позашкільної освіти за 2016-21

роки

Напрям роботи

Кількість дітей

 

2016/2017 н.р.

2017/2018 н.р.

2018/2019 н.р.

2020/2021

1

Початково-технічний

195

165

135

150

2

Спортивно-технічний

75

145

65

90

3

Предметно-технічний

90

45

135

120

4

Художньо-технічний

215

285

195

210

5

Спортивно-туристський

30

-

30

15

6

Військово-патріотичний

-

-

45

30

7

Художньо-естетичний

-

-

30

30

 

Всього

605

650

635

645

 

 

 

Одним з пріоритетних завдань закладу є здійснення заходів по залученню дітей різних соціальних категорій до позашкільної освіти з науково-технічного напряму. В учнівському колективі КЗ СЮТ є вихованці з неповних сімей (151 особа); діти з малозабезпечених сімей (23 осіб); діти, батьки яких загинули, постраждали або є учасниками АТО (21 особа); діти з багатодітних сімей (18 осіб); діти позбавлені батьківського піклування або діти-сироти (3 особи); діти з особливими освітніми потребами (6 осіб) тощо.

Протягом навчального року адміністрацією КЗ СЮТ здійснювався контроль за якістю організації освітнього процесу в гуртках закладу з метою його вдосконалення.

Було проведено фронтально-оглядовий контроль готовності навчальних кабінетів та майстерень до нового навчального року до 15.09.2020 року.

Проведено перевірку наявності у керівників гуртків нормативної документації, а саме: затверджених програм, журналів гурткової роботи, навчальних планів роботи гуртків на І та на ІІ півріччя, планів виховної роботи.

Щоквартально проводилася перевірка ведення журналів гурткової роботи. За результатами перевірок проведено індивідуальні консультації та перевірено виправлення виявлених недоліків.

Протягом 2020/21 н.р. в гуртках КЗ СЮТ проводився моніторинг стану контингенту вихованців в період з 19.11.20 р. по 18.01.21 р. Створювалась моніторингова група, в яку входила адміністрація закладу, зав відділами та методист, які відвідували заняття гуртків з метою виявлення порушень дотримання керівниками гуртків правил трудового розпорядку закладу, перевірки наявності обов’язкової документації у керівника гуртка на занятті та стану контингенту вихованців на занятті.

Відповідно до аналізу результатів проведеного моніторингу в період з 19.11.20 р. по 18.01.21 р., моніторингова група дійшла до висновків, що за час моніторингу у всіх відвіданих керівників гуртків була наявна обов’язкова документація, більшість виконують правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, плинність контингенту на занятті під час відвідувань була незначною, тому можна вважати стан збереження контингенту гуртківців КЗ СЮТ задовільним.

Аналізу результатів проведеного моніторингу з 20.05.20 р по 31.05.21 р. виявив, що: за час моніторингу у всіх відвіданих керівників гуртків була наявна обов’язкова документація; правила внутрішнього трудового розпорядку керівники гуртків, які брали участь у моніторингу, виконують належним чином; плинність контингенту на занятті під час відвідувань була виявлена незначна, в межах 5%; рівень відвідуваності гуртків, як на початку заняття (63%), так і в кінці (58%) можна назвати середнім.

 

2. Аналіз навчально-методичної роботи

Згідно з річним планом роботи в 2020/2021 навчальному році колектив закладу продовжив роботу над проблемою: «Розвиток професійної компетентності творчого педагога як умова формування компетентного вихованця сучасного позашкільного закладу» на V узагальнюючому, підсумковому етапі, метою якого стало:

         здійснення моніторингу динаміки змін роботи професійної компетентності педагогів закладу;

 

         підбиття підсумків роботи над проблемою;

 

         оцінка рівня самореалізації педагогів;

Діяльність Станції юних техніків була спрямована на виконання Закону України «Про позашкільну освіту», Положень: «Про позашкільний навчальний заклад», «Про станцію юних техніків»  інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад здійснював свою діяльність відповідно до статуту,  а також відповідно до завдань, визначених у наказі по закладу  "Про організацію методичної роботи в 2020-2021 навчальному році”. 

   Колектив закладу,   працюючи над проблемною темою, поставив собі за мету:  підготувати керівника гуртка як конкурентоспроможного фахівця у сучасних умовах роботи позашкільного навчального закладу через апробацію й упровадження компетентнісного підходу.

 Методична робота спрямувалась на забезпечення ефективної діяльності наступних колективних форм методичної роботи: методичної ради, теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, методичних об’єднань, творчих об’єднань, індивідуальних та групових консультацій, методичних оперативних нарад.

 На реалізацію поставлених завдань позитивно вплинули засідання методичної ради, метою якої стало: вироблення стратегічних напрямів розвитку та удосконалення змісту навчання і виховання дітей. На засіданнях МР було затверджено: плани роботи та структура методичної роботи, навчальні плани гурткової роботи, плани роботи МО; обговорюються матеріали ППД; проводились творчі звіти педагогів, які атестуються.

Основною формою організації методичної роботи в закладі були два методичних об’єднання:

- керівників гуртків початково-технічного моделювання та спортивно-технічного профілю (голова Костинська І.О.);

- керівників гуртків художньо-технічного профілю (голова Федорова М.І.)

 

 Робота методичних об’єднань забезпечила:

- моніторинг професійної діяльності педагогів – членів методичного об’єднання,

 • розробку рекомендацій щодо підвищення ефективності їх професійної діяльності;

 • участь в виставках - конкурсах міського , обласного, всеукраїнського рівнів;

 • підвищення рівня кваліфікації педагогів.

Методичні об’єднання працювали протягом року відповідно до плану роботи. На засіданнях методоб'єднань розглядались актуальні питання навчання вихованців, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів, ознайомлення з передовим та перспективним педагогічним досвідом.

 Однією з  форм методичної роботи  є методичні оперативні наради, робота яких  спрямована на покращення результатів освітнього процесу; допомогу педагогічним працівникам в підготовці до участі в міських, обласних та Всеукраїнських масових заходах; створення та апробація робочих та експерементальних програм, ведення журналів гурткової роботи; проведення різноманітних заходів у закладі.

Структурним підрозділом методичної служби закладу є творче об’єднання «Досвід», завданням якого є створення умов для професійного зростання фахової майстерності педагогів через процес самоосвіти. Внаслідок використання інноваційних форм роботи під час засідань були створені оптимальні умови для підвищення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної підготовки всього педагогічного колективу та самоосвітньої діяльності кожного педагога окремо. На спеціально створеному сайті голова ТО розміщувала матеріали для опрацювання, педагоги мали можливість залишити коментарі та доповнення. Тема яку обрали члени ТО «Видатні педагоги та їх надбання для сучасників».

Результати участі у Всеукраїнському конкурсі «Джерело творчості» за 2020/2021 навчальний рік засвідчують про активізацію досвідченого педагога Чорного П.Г., який посів І місце на міському рівні, та достойно представив військово-патріотичний напрям на обласному етапі конкурсу посівши ІІ місце.

Не менш важливого значення адміністрація навчального закладу віддає участі педагогів у міських формах методичної роботи. Саме тому в 2020/2021 навчальному році педагоги закладу стали учасниками системи заходів, що дали змогу розширити пізнавальне коло знань, збагатитися практичним досвідом роботи колег, оцінити свої здобутки. Практично значимими були: семінари-практикуми, майстер-класи, творчі групи, практикуми. До участі в цих формах методроботи були залучені практично всі педагоги навчального закладу. Кожне відвідування таких форм методичної роботи супроводжувалося подальшою передачею набутої інформації своїм колегам на засіданнях МО. Це давало можливість не лише знайомитися з надбаннями педагогів міста, а й самим оцінити власну педагогічну діяльність, впроваджувати елементи досвіду кращих колег в освітній процес.

Заходи, проведені методичною службою

КЗ «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради»

з/п

Форма роботи

Кількість

1.

Методична рада

3

2.

Засідання методичного об’єднання художньо-технічного профілю

2

3.

Засідання методичного об’єднання спортивно-технічного профілю та ПТМ

2

4.

Засідання методично-практичної лабораторії «Джерело творчості»

2

5.

Засідання творчого об’єднання «Досвід»

2

6.

Майстер-класи

9

7.

Індивідуальні консультації

18

8.

Участь у атестаційній комісії закладу

4

9.

Моніторингові дослідження

3

Методичні заходи, проведені ЦМСПС у 2018/2019 навчальному році, у яких брали участь педагоги КЗ «Станція юних техніків»

з/п

Форма роботи

Кількість

1.

Серпнева нарада (I частина - пленарна)

1

2.

Серпнева нарада (II частина – для директорів, заступників директорів, керівників ШМО/ЦМО педагогів різних фахів)

1

3.

Засідання творчих та проблемних груп

8

4.

Майстер-класи

5

5.

Інтернет-конференції

1

6.

Семінари-практикуми

3

7.

Конкурс фахової майстерності «Джерело творчості»

( конкурсна комісія)

1

8.

Індивідуальні консультації

18

 

Кваліфікація педагогічних працівників 2019 р.

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників є основною складовою частиною підвищення педагогічної майстерності і фахової кваліфікації, що формує у педагогічних працівників методологічну та теоретичну компетентність, поглиблює соціально-гуманітарні і психолого- педагогічні знання, вміння з використання новітніх освітніх та інформаційно- комунікативних технологій.

В цьому навчальному році курси підвищення кваліфікації за програмами пройшли 6 педагогів у червні місяці: Крючкова Н.В., Мартим»янова О.М., Ростокін В.М., Семенюта С.С., Чорний П.Г., Гейко Сергій Володимирович;

 • у січні місяці курси відвідали : Сурмач В.В. та Демченко В.В.

 • Підвищення кваліфікації у формі семінарів-практикумів та майстер класів відвідали: Коваленко В.І., Пухинда В.О., Бондаренко С.А., Курбан М.І.

 

 

Підвищення кваліфікації педагогів КЗ СЮТ протягом 2017-2021 рр.

Рік

Кількість

Загальна

За заявками

Що пройшли курси

За програмами

Інші форми підвищення кваліфікації

Державне замовлення

Поза державне замовлення

2017

28

8

0

7

0

2018

25

5

3

0

0

2019

20

4

1

0

0

2020

22

10

1

9

0

2021

23

8

4

8

4

 

 

 

 

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників

Роки

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

2020-2021 н.р.

Кваліфікація

Усього

% від заг. кіль-ті

Усього

% від заг. кіль-ті

Усього

% від заг. кіль-ті

Тарифний розряд та звання:

21

 

22

 

23

 

15 тарифний розряд

 

 

3

10%

3

13%

13 тарифний розряд

3

14%

4

18%

4

13%

12 тарифний розряд

0

-

5

27%

7

29%

11 тарифний розряд

3

19%

2

9%

3

4%

10 тарифний розряд

5

24%

6

27%

4

33%

9 тарифний розряд

4

19%

2

9%

2

8%

8 тарифний розряд

3

14%

-

-

-

 

7 тарифний розряд

3

14%

-

-

-

 

З них - керівник гуртка-методист

1

4%

1

5%

2

 

Мають стаж педагогічної роботи:

 

 

 

 

 

 

До 3 років

0

-

0

-

3

4%

Від 3 до 10 років

6

29%

5

22%

4

21%

Від 11 до 20 років

5

24%

6

27%

7

29%

Від 21 до 30 років

9

43%

11

50%

8

42%

Більше 30 років

1

5%

0

-

1

4%

 

Стаж педагогічних працівників з 2018 р. по 2021 р.

 

 

Результати атестації педагогів КЗ СЮТ

 

Метою атестації педагогічних працівників КЗ СЮТ було стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, ріст їх професійної майстерності, розвиток творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Атестація проводилася за принципами відкритості та колегіальності, гуманного та доброзичливого ставлення до педагогічних працівників, повноти, об’єктивності та системності оцінювання їх педагогічної діяльності.

Кожен педагог, який атестувався, складав і погоджував з атестаційною комісією індивідуальний план роботи. Повторно ознайомлено працівників СЮТ з нормативними документами про атестацію. Педагоги, які атестуються пройшли курсову перепідготовку. Їх ознайомлено з графіком і планом проведення атестації.

Протягом атестаційного періоду вивчалася робота керівників гуртків, які атестуються. Критеріями оцінювання роботи керівника гуртка під час атестації були: оцінка виконання педагогом його посадових обов’язків; підвищення професійного рівня, використання сучасних методик проведення занять й інноваційних технологій; компетентність, творчі та організаторські здібності, організованість; рівень роботи по залученню дітей до участі в конкурсах, змаганнях та результати їх участі. Кожний педагог, що атестувався, був ознайомлений з характеристикою діяльності у між атестаційний період.

З метою ознайомлення з основними атестаційними умовами і вимогами проводились інструктивно-методичні наради, засідання методичних об’єднань, був оформлений інформаційний стенд «Підвищення майстерності», де розміщені відповідні розпорядчі документи, графік засідань, план роботи, заходи, щодо проведення атестації. Всіх педагогічних працівників, які мали пройти чергову та позачергову атестацію, було своєчасно проінформовано.

Проведення атестації висвітлено на сайті закладу та видано наказ «Про підсумки атестації педпрацівників у 2021 р.

Підтвердженням ефективності методичної роботи КЗ СЮТ є результати атестації педагогічних працівників, а саме: Коваленко В.І. (підтверджено 12 тарифний розряд), Пухинда В.О. (встановлено 11 тарифний розряд), Демченко В.В.( встановлено 11 тарифний розряд), Бондаренко С.А. (відповідність займаній посаді ), Курбан М.І. (відповідність займаній посаді).

 

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Загальна кількість педагогів

25

20

24

23

Підтверджено

7/9 тарифний розряд

 

 

1

 

Встановлено/підтверджено

8/10 тарифний розряд

2

 

 

 

Встановлено/підтверджено

9/11 тарифний розряд

2

2

 

2

Встановлено/підтверджено

10/12 тарифний розряд

 

 

4

1

Підтверджено 13 тарифний розряд

 

 

1

 

Керівник гуртка-методист

 

1

1

 

Присвоєна/ підтверджена

кваліфікаційна категорія

«спеціаліст другої категорії»

2

 

 

 

Присвоєна/ пвдтверджена

кваліфікаційна категорія

«спеціаліст першої категорії»

 

 

 

 

Відповідність займаній посаді заступника директора

 

 

 

2

ВСЬОГО:

6

2

7

5

 


  

Аналізуючи рівень проведеної роботи з реалізації науково-методичних проблеми, випливає, що системний підхід до організації методичної роботи позитивно впливає на підвищення рівня викладання, професійної майстерності педагогів, удосконалення освітнього процесу взагалі. Поєднання традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи сприяло підвищенню ефективності й результативності процесу навчання і виховання учасників освітнього процесу.

 

 

 

 

 

3. Освітній процес

Відповідно до п. 9 «Положення про позашкільний навчальний заклад» навчально-виховний процес в КЗ СЮТ здійснювався за програмами рекомендованими Міністерством освіти і науки України (лист №11-17865 від 11.11.2014 р.), а також за навчальними планами і програмами, затвердженими  наказом управлінням освіти Кропивницької міської ради.

Усі навчальні плани відповідають вимогам «Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах з науково-технічного напряму роботи».

Згідно мережі гуртків на 2020/2021 навчальний рік (станом на 01.09.2020 р.) було заплановано 14 гуртків, 42 групи із загальною кількістю 630 вихованців. Протягом вересня-жовтня 2020 року мережа гуртків трансформувалася у зв’язку із кадровими змінами. Кількість гуртків стала 15, кількість груп – 43, кількість вихованців – 606 осіб. Порівняно з минулим навчальним роком кількість гуртків не змінилася, кількість груп зросла на 1 та кількість дітей збільшилася на 1.

Гуртки працюють за трьома рівнями навчання: початковим, основним та вищим.

Порівняльна таблиця кількості груп у період з 2017 по 2020 рр.

Рівні навчання

Кількість груп

У 2018/2019 н.р.

Кількість груп

У 2019/2020 н.р.

Кількість груп

У 2020/2021 н.р.

початковий

25

26

21

основний

18

12

16

вищий

8

6

4

 

Співвідношення кількості груп за рівнями навчання

у 2020/2021 н.р.

 

 

Гурткові заняття протягом 2020/2021 навчального року проводилися за розкладом, затвердженим директором КЗ СЮТ, погодженим профспілковими комітетами, у відповідності з віковими особливостями вихованців та з дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Режим роботи гуртків – шестиденний. Заняття проходили  на базі СЮТ (вул. Яновського, буд. 60). Крім того, мережею гуртків були охоплені заклади загальної середньої освіти та інші навчальні заклади  міста.

 

 

Заклади загальної середньої ат професійно-технічної освіти

Кількість

груп

Кількість дітей

Кількість

годин

І. Початково-технічний

6

90

30

1

ПТМ (Гімназія ім. О.С.Пушкіна)

2

30

10

2

ПТМ (Гірнича гімназія)

4

60

20

ІІ. Предметно-технічний

3

45

14

1

Конструювання транспортної техніки (НВО №8)

2

30

8

2

ІТСМ (ЛА НАУ)

1

15

6

III. Художньо – технічний

8

120

40

1

Виготовлення сувенірів  (Кущівська гімназія)

3

45

14

2

Моделювання іграшок сувенірів

(ВПУ №9)

1

15

4

3

Дизайн одягу (ВПУ №9)

1

15

6

4

Виготовлення сувенірів (Гірнича гімназія)

3

45

16

IV. Художньо-естетичний

3

45

12

1

Художня кераміка (Гімназія ім. О.Журливої)

2

30

8

2

Художнє випилювання (Гірнича гімназія)

1

15

4

V. Військово-патріотичний

2

30

12

1

Козацько-лицарський гарт (Ліцей «Сокіл»)

2

30

12

VІ. Туристсько-краєзнавчий

1

15

6

1

Історичне краєзнавство (Ліцей «Сокіл»)

1

15

6

Всього

23

 345

 114

 

Виконання навчальних планів

Відповідно до перевірки виконання навчальних планів: 45 груп - навчальні плани гурткової роботи відповідають програмам роботи гуртка. У 4 групах за рахунок ущільнення. Ущільнення проведено за виробничою необхідністю (у зв’язку з відкриттям нових груп у  жовтні  2020 року).

 

Аналіз ефективності роботи гуртків

Ефективним та якісним результатом діяльності вихованців комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради», стимулом для розвитку та самоствердження, розвитку стійкого інтересу до обраного напряму науково-технічної творчості є участь у масових заходах закладу та міста, конкурсах та фестивалях різних рівнів.

Важливим показником ефективності роботи  гуртків є результативність участі у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, змаганнях, виставках. Загалом, протягом 2020/2021 навчального року вихованці СЮТ брали участь у 17 конкурсах, змаганнях та виставках різного рівня. Серед яких: 4 міських, 5 обласних, 5 всеукраїнських та 3 міжнародних.

 

 Порівняльна таблиця загальної кількості вихованців що брали участь у конкурсах, змаганнях та виставках різного рівня за 2018-1021 р.р.

 

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Загальна кількість дітей, що брали участь  у  конкурсах та змаганнях різного рівня.

140 (19% від загальної кількості вихованців)

49 (8% від загальної кількості вихованців)

78 (13% від загальної кількості вихованців)

 

 

Співвідношення кількості переможців щодо загальної кількості вихованців за 2018-2021 рр.

 

 

 

Найбільш активну участь у конкурсах, виставках та змаганнях брали вихованці гуртків історико-технічного стендового моделювання (керівник гуртка Ростокін В.М.), вихованці гуртків судномоделювання (керівники гуртків Ткаченко Є.О., Ростокін В.М.), вихованці гуртків художньо-технічного напряму (керівники гуртків Смірнова Л.В., Демченко В.В., Коваленко В.І. та Демченко А.М.), вихованці гуртка початкового технічного моделювання (керівники гуртків Мартим’янова О.М., Крючкова Н.В.), вихованці гуртка «Історичне краєзнавство» (керівник гуртка Гейко С.В.), вихованці гуртка «Художня кераміка» (керівник гуртка Пухинда В.О.).

 

 

 

 

 

 

Кількість призерів у конкурсах та змаганнях різних рівнів

за 2018-2021 рр.

 

Рівень конкурсів та змагань

2018/2019 н.р.

2019/2020 н.р.

2020/2021 н.р.

Міські

22

12

13

Обласні

17

12

16

Всеукраїнські

12

2

10

Міжнародні

1

-

9

Разом

52

26

48

 

Динаміка зростання кількості призерів у змаганнях, конкурсах, виставках різних рівнів за період з 2018-2021 роки.

 

 

 

Порівнюючи результативність участі вихованців СЮТ у конкурсах та змаганнях різних рівнів за останні три роки, можна зробити висновок що загальна кількість переможців за 2019/2020 навчальний рік зменшилася. Такий спад зумовлений тим, що з 12 березня 2020 року і по теперішній час (31.05.2020 року) в Україні введений загальнонаціональний карантин у зв’язку зі спалахом захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19 в країні та світі, а більшість конкурсів та змагань припадає на весняний період.

З метою популяризації гуртків закладу, закріплення співпраці з навчальними закладами, установами та громадськими організаціями міста вихованці СЮТ систематично беруть участь у міських заходах, святах, конкурсах, виставках, які дають можливість гуртківцям творчих об’єднань продемонструвати свої здібності та досягнення.

 

 

 

 

 

 

 

Співпраця з навчальними закладами, установами та громадськими організаціями міста

з/п

Дата

Назва організації

Зміст роботи

1

20.08.2020 р.

 

музей І.К.Карпенка-Карого

Участь у творчому патріотичному заході «У піснях і віршах славим Україну!» (до Дня незалежності України)

2

19.09.2020 р.

 

ліцей «Сокіл»

Участь у заході з кадетами ліцею – «Шервуд» (міні-семінар з теорії та практики козацького рукопашу)

3

22.10.2020 р. 

ліцей «Сокіл»

Участь в осінньому виході вихованців ліцею (міні-семінар з козацького рукопашу).

4

28.10.2020 р.

УО КМР

Написання віршованого сценарію до челенджу міського управління освіти до Дня української писемності та мови – «Славень рідної мови»

5

18.12.2020 р.

Он-лайн

З нагоди Дня Святого Миколая та прийдешнього Нового року, знято та поширено відео авторської казки-гри «Новорічна пригода Солом’яного Бичка»

6

Березень 2021 р.

НВК Кропивницький коллегіум

участь у Всеукраїнській акції «Янголи пам’яті»

7

16.03.2021 р.

КЗ ЦДЮТ

участь в міському Практикумі на тему: «Освіта під час пандемії». Виступ-презентація – «Творчий онлайн-проект «КАЗКОДРОМ» КЗ «Станція юних техніків» Творчі підходи до національно-патріотичного виховання учнівської молоді міста»

8

25.03.2021 р.

КЗ ЦДЮТ

написання віршованого сценарію до відеоролика присвяченому Міжнародному дню театру

 

9

07.04.2021 р.

ЦОТП «Цитадель»

участь у виховному заході «КАЗКОДРОМ», творча зустріч з вихованцями

 

Організація та участь у проведенні поза навчальних, дозвіллєвих, виховних міських заходів

 

з/п

Назва заходу

Дата проведення

Місце проведення

 

Зміст заходу

Ким виступав (організатор, учасник тощо)

1

Участь у заходах присвячених 265-й річниці заснування міста

19.09.2019- 21.09.2019

Площа перед будівлею міської ради, парк «Ковалівський», вул. Дворцова

Встановлення ярмаркової арки, оформлення фотозони, участь у фестивалі «Кулеба-фест», встановлення наметів, фотозйомка заходів.

учасник

2

Міський челендж в рамках місячника військово-патріотичного виховання

 23.09.2020 р.

 

Он-лайн

Відеоролик до міського челенджу від КЗ СЮТ

учасник

3

Підготовка, організація та проведення ІІ-го міського національно-патріотичного фестивалю «Козацька Фортеця»

серпень-жовтень 2020 року

заочний формат

Відкриття та презентація усіх напрямів вітчизняного національно-патріотичного виховання.

Організатор, учасник

4

Творчий відео-проект «ПРО 100 НЕБА» до Дня Героїв Небесної Сотні

лютий – квітень 2021

Он-лайн

трейлер та 2 серії міні-серіалу

організатор, учасник

5

Міський челендж до Дня здоров’я

07.04.2021 р.

Он-лайн

Відеоролик до міського челенджу, від КЗ СЮТ

учасник

 

Одним з показників ефективності роботи гуртків є їх участь у масових заходах КЗ СЮТ. Загалом протягом  2020/2021 навчального року було проведено багато масових заходів для вихованців нашого закладу та школярів міста.

 

з/п

Назва заходу

Дата проведення

Зміст заходу

1

Онлайн день відкритих дверей

1.09.2020 – 15.09.2020

Презентація закладу в соціальних мережах та реклама гуртків

2

Заходи до Дня захисника України

12.10.2020-14.10.2020

Проведено тематичні заходи патріотичного спрямування, оновлено куточок «Героїка нашого часу»

3

Заходи присвячені Дню писемності і мови

7.11.2020-8.11.2020

 

4

Заходи присвячені Дню Гідності і Свободи

21.11.2020

Проведено тематичні заходи патріотичного спрямування

5

Заходи до Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні

22.11.2020 – 23.11.2020

Проведено тематичні заходи

6

Заходи присвячені Дню ЗСУ

05.12.2020-06.12.2020

Проведено тематичні заходи

7

Заходи, присвячені Всесвітньому дню інформації

05.12.2020

Проведено тематичні заходи

8

Заходи до Дня вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

12.12.2020-13.12.2020

Тематичні заходи

9

Тиждень науки і техніки

Січень 2021

Створення поробок, та виставка творчих робіт вихованців.

10

Відзначення річниці визволення Кіровоградщини від нацистських загарбників

14.01.-25.01.2021

Тематичні заходи

11

Підготовка заходів до Дня соборності України

21.01-23.01.2021

Проведено тематичні заходи

12

Проведення заходів до Дня пам’яті героїв Крут

28.01-31.01.2021

Проведено інформаційно-літературні хвилинки

 

13

Проведення заходів до Дня пам’яті жертв Голокосту

26.01.2021 р.

Проведено комплексний (очно-заочний) захід «Реквієм пам’яті жертв Голокосту», тематичні заходи

14

Заходи присвячені Дню закоханих

12-14 лютого 2021

Виготовлення сувенірів з вихованцями

15

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

15 лютого 2021

Виставка військової техніки «Діти воїнам»

16

День Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2021

Виставка тематичних малюнків вихованців

17

Виставка дитячих робіт до жіночого свята "Подарунки мамі"

6-12 березня 2021

Виставка творчих робіт вихованців

18

Заходи, присвячені роковинам Чорнобильської катастрофи

26 квітня 2021

Проведено тематичні заходи

19

Заходи, присвячені Дню пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

14.05.2021 р.

комплексний захід до Дня пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, тематичні заходи

20

Внутрішні та зовнішні конкурси, виставки, змагання, виховні заходи

Протягом навчального року, згідно планів роботи структурних підрозділів закладу.

 

 

Відповідно до поданих керівниками гуртків звітів, аналіз ефективності  гурткової роботи показав, що протягом 2020/2021 навчального року 385 гуртківців (63% від загальної кількості дітей) були залучені до масових заходів закладу та міста. У конкурсах та змаганнях різних рівнів взяли участь 78 вихованців (13% від загальної кількості дітей), з них призові місця посіли  48 гуртківці (83% від загальної кількості учасників змагань та конкурсів).

 

Аналіз виховної роботи

Виховна та організаційно-масова робота на станції юних техніків  здійснювалася  відповідно до плану роботи закладу на 2020/2021 навчальний рік, планів роботи на період канікул, затверджених наказом директора по закладу, розпорядчих документів по закладу відповідно до наказів управління освіти Кропивницької Міської ради, листів  комунальної установи "Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників" міської ради міста Кропивницького.

Інформація з питань організації масових заходів, виховної роботи доводилась до членів педагогічного колективу шляхом її оприлюднення на офіційному сайті СЮТ, офіційної групи педагогів у Вайбер, дошках оголошень, наказів по закладу, нарадах при директорі, педагогічних радах тощо.

Метою виховної системи КЗ СЮТ є виховання соціалізованого та  науково-технічно компетентного громадянина України.

Основною формою організації  виховної роботи в  закладі  є гурткова робота.  Саме під час гурткових занять і відбувається процес виховання. Успішно проводиться робота з національно-патріотичного, художньо-естетичного, морально-етичного, екологічного, трудового та правового виховання. Діти розвивають пізнавальну,  практичну, творчу та соціальну компетентності.  Під час занять та в поза навчальний час педагоги проводять заходи з виховної роботи  за такими напрямками:

-  дисциплінування вихованців – мета якого адаптувати дитину до навчально-виховного середовища закладу, навчити правилам поведінки та спілкування в закладі, визначення їх статусу на станції. Цей напрям виховання є попередньою квінтесенцією  усіх наступних напрямів виховання.

- трудове виховання – мета якого налаштувати вихованців на набуття специфічних науково-технічних знань. Виховання ціннісного ставлення до праці, повага до людей труда та результатів їх діяльності.

- громадянське виховання – мета якого формування вихованця  як повноцінного громадянина своєї держави і патріота своєї Вітчизни.

- естетичне виховання – мета якого  привити вихованцю чуття прекрасного та вишукані смаки, здатності до дизайну та ергономічного вдосконалення  у сфері його творчих компетентностей.

Протягом 2020/2021 навчального року в творчих об’єднаннях закладу були проведені виховні заходи:

- національно-патріотичного спрямування (заходи до Дня захисника України, заходи присвячені Дню Гідності і Свободи, заходи до Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні, заходи присвячені Дню ЗСУ, відзначення річниці визволення Кіровоградщини від нацистських загарбників, заходи до Дня соборності України, заходи до Дня пам’яті героїв Крут, заходи до Дня пам’яті жертв Голокосту, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, День Героїв Небесної Сотні, заходи, присвячені Дню пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни);

 • направлені на розбудову миру, профілактику і вирішення конфліктів (виховний захід «Подолаємо конфлікти дружньою командою», диспут «Вихований хлопчик, чемна дівчинка», тренінгові заняття «Ми – діти світу» тощо);

 • профілактика та запобігання торгівлі людьми (конкурс фотографії «Моя Україно», круглий стіл «Поїздка за кордон», бесіда «У тебе є свобода – не проміняй її на рабство» тощо);

 • профілактика насильства в шкільному середовищі (виховна година «Життя – це щастя», бесіда «Булінг – підліткове насильство в навчальному закладі» тощо);

 • профілактика насильства в сім′ї (виховна година «Бережи батька й матір», бесіди «Світ добра очима дітей», «Профілактика насильства» тощо);

 • профілактика залежностей та шкідливих звичок (бесіди «Шкідливі звички – знак біди», «Це страшне явище – наркоманія» тощо);

 • інші напрями виховної роботи (виховні години «Свято весни», «Дружба – найдорожчій скарб», «Свято Миколая», виставка дитячих робіт до жіночого свята "Подарунки мамі").

Протягом 2020/2021 навчального року питання виховної роботи розглядались на педагогічній раді, нарадах при директорі, методичних об`єднаннях, семінарах, конференціях. На нараді при директорі розглядались питання організації змістовного дозвілля дітей під час канікул (листопад, січень); 2 рази на рік розглядається питання ефективності та результативності роботи гуртків (грудень, червень), якість роботи керівників гуртків щодо реалізації інтересів вихованців, їхнього творчого розвитку.

Виховна робота в закладі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність в напряму роботи з обдарованими дітьми, розвиток творчої особистості, соціальний захист дітей. Вихованці станції беруть активну участь у змаганнях, конкурсах, виставках різного рівня, як на рівні закладу, так і на рівні міста, області та у Всеукраїнських заходах.

Важливе значення для  розвитку творчого потенціалу дитини має тісна співпраця позашкільного закладу з  батьками та громадськістю міста. Розуміючи це педагогічний  колектив станції юних техніків поставив перед собою такі завдання: вивчення сімей вихованців, їх виховного потенціалу, включення батьків, усіх дорослих членів родини у освітній процес як рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу і батьківської громадськості в створенні сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу, формування педагогічної культури сучасної сім'ї та допомога батькам в їх психолого-педагогічній самоосвіті  в цілому були вирішені.

У 21 творчих об’єднаннях були проведені батьківські збори. Створено батьківські комітети гуртків. Особлива увага була приділена індивідуальній роботі з батьками.

Багато зусиль було направлено на організацію системи заходів для популяризації діяльності закладу. Для цього була створена спільнота КЗ СЮТ у соціальній мережі Facebook, а також уся діяльність закладу була висвітлена на сайті, модератором якого була Чередніченко А.С., заввідділом з організаційно-масової роботи.

 

Охорона та зміцнення здоров’я вихованців

Система профілактичної роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму у 2020/2021 навчальному році складалась з таких заходів: проведення всіх видів інструктажів з вихованцями, проведення роботи щодо формування здорового способу життя, тематичних виховних годин, профілактичних бесід та інформаційних хвилинок, а також Тижнів знань з  безпеки  життєдіяльності.

Для успішної організації цієї роботи  було проведено засідання педагогічного колективу з метою ознайомлення з методичними  рекомендаціями про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в органах управління освітою та закладах освіти Кіровоградської області, затверджених рішенням науково-методичної ради комунального закладу «Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти» ім. Василя Сухомлинського».

На виконання листа управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 27.08.2020 № 2026/1-01-09 «Про порядок проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності у 2020/2021 навчальному році» та наказу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області та управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23 червня 2020 року № 91/294-од «Про проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності в закладах освіти області у 2020/2021 навчальному році» було проведено 5 Тижнів безпеки життєдіяльності на теми: «Світлофор нам всім моргає, до порядку закликає!», «Іскру гаси до пожежі, бо вогонь не знає межі», «Здоров’я – дорожче за золото», «Безпека людини в небезпечних ситуаціях», «Дорога не для забав!».

Тиждень БЖ «Безпека людини в небезпечних ситуаціях» проходив у закладі дистанційно, через провадження карантинних заходів в місті.

В межах тижнів проведено бесіди з попередження нещасних випадків серед дітей. Активізовано роботу батьківського лекторію, а саме проведені бесіди:

- «Як допомогти дитині організувати робоче місце дома з дотриманням правил техніки безпеки»;

- «Здоров’я мати – вік біди не знати!»

- «Як допомогти малюку знайти най безпечний шлях до СЮТ»;

- «Увага! Діти на дорозі!»;

- «Вогонь - друг, вогонь – ворог. Причини виникнення пожеж»;

- «Здоров’я мати – вік біди не знати!»;

За матеріалами проведення кожного тижня оформлені тематичні папки, які були розміщені на офіційному сайті закладу.

 

 

 

4. Адміністративно-господарська частина

 

з/п

Виконані роботи

1

Укіс трави

2

Ліквідація амброзії

3

Проведена ревізія каналізаційних колодязів

4

Благоустрій клумб

5

Прибирання території (очищення від будівельного сміття, гілок, дров, будівельних матеріалів)

6

Обрізка гілок дерев, кущів

7

Підготовлений пункт «вводу» для прийому теплоносія:

 • Пофарбовані труби;

 • Ревізія запірної апаратури;

 • Очистка від сміття пункту вводу

8

Облаштовано відведення атмосферних опадів від пожежного виходу

9

Поточний ремонт, регламентні роботи верстатного обладнання

10

Поточний ремонт вимикачів, розеток, електричних щитків

11

Поточний я заміна труб подачі холодної води і труб опалення

12

Регламентні роботи електрощитів

13

Налаштування оргтехніки, комп'ютерної техніки

14

Поточний ремонт світильників, заміна лампочок

15

Поточний ремонт меблів

16

Щоденний облік витрат електроенергії та водопостачання з передачею даних в управління економіки та бухгалтерію

17

Ремонтні роботи каб. №5: фарбування стелі та стін, чищення паркету

18

Заміна штор у кабінетах №5, №2, №1 коридорі біля каб. №1

19

Інвентаризація майна закладу

20

Контроль за економним використанням енергоресурсів, води

21

Щомісячна звірка облікових даних з ЦБ

22

Поточний ремонт в навчальних кабінетах, на центральному вході та пожежному вході, коридорах та сходах закладу

23

Поточний ремонт замків та їх заміна

24

Обслуговування та поточний ремонт оргтехніки

25

Висадження дерев та кущів

26

Оформлено акти прийому теплоносіїв на опалювальний період 2018/2019 н.р.

27

Ремонтні роботи каб. №2: улаштування підвісної стелі, фарбування стелі та стін, улаштування підлоги цементною стяжкою, укладання лінолеуму

28

Частковий ремонт даху на будівлі складу (заміна стропил та шиферу)

29

Ремонт дашків біля вхідних дверей закладу

30

Заміна освітлення в каб. №2

31

Заміна лінолеуму в коридорі біля каб. №1

 

5. Стан роботи з охорони праці

Питання охорони праці, створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму  є одним із найважливіших у роботі навчального закладу.

Відповідно до ст. 51 «Про освіту», ст. 23 (I) Закону України «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці»  та інших  нормативно-правових актів у навчальному закладі забезпечено безпечні та нешкідливі умови навчання, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, режиму роботи, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців.

У КЗ СЮТ дана робота проводилась за наступними напрямами:

 • створення безпечних умов праці та навчання;

 • документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

 • систематичне навчання вихованців та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності;

 • профілактика нещасних випадків;

 • організація спільної роботи з представниками міських управлінь: охорони здоров’я, у справах сім’ї  та молоді, соціального захисту населення, з питань надзвичайних ситуацій.

 • інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота;

 • робота з батьківською громадськістю;

 • контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Відповідно до  Закону України «Про охорону праці» для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадках, професійних захворювань і ава­рій під час навчально-виховного процесу в КЗ СЮТ працює служба охорони праці.

З метою створення безпечних умов для навчання та відпочинку дітей перед початком навчального року комісією, до складу якої входили представники міської виконавчої влади,  міського відділу освіти, пожежного нагляду, енергонагляду,  міського профспілкового комітету було перевірено готовність до 2018/2019 навчального року, про що складено відповідну документацію з дозволами всіх служб на початок роботи навчального закладу. Оформлені  акти-дозволи  на проведення навчальних занять у кабінетах та приміщеннях підвищеної небезпеки та  акти  перевірки на надійність.

Міським відділом освіти та адміністрацією навчального закладу ведеться робота щодо поліпшення умов праці та навчання. Проводяться поточні ремонти навчальних кабінетів і місць загального користування.

У КЗ СЮТ проводиться систематичний контроль за умовами навчально-виховного процесу з охорони праці, безпеки життєдіяльності: здійснюється перевірка інженерно-технічних комунікацій, устаткування, електромережі та електрообладнання. Здійснюється оперативно-громадський контроль за дотриманням всіма службами, посадовими особами, працівниками трудового законодавства, стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій та інших нормативних актів з охорони праці. Результати перевірок доводяться до відома керівника закладу, обговорюються на виробничих нарадах, розробляються заходи щодо усунення недоліків.

Усі навчальні кабінети забезпечені меблями відповідно до ДСанПіНу 5.5.2.008-01 Кабінети відповідають своєму функціональному призначенню за площею, лінійними розмірами, обладнанням, меблями. Проте треба зазначити, що матеріально-технічна база у кабінетах не оновлюється.

Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» у закладі проводяться інструктажі з пожежної безпеки для працівників та вихованців, про що ведеться відповідна документація. Протипожежне обладнання, евакуаційні шляхи та виходи відповідають нормативним вимогам пожежної безпеки. Приміщення підвищеної небезпеки забезпечені інструкціями з пожежної безпеки та первинними засобами пожежогасіння. Але у роботі з пожежної безпеки є недоліки. У зв'язку з недостатнім фінансуванням у КЗ СЮТ не проведено обробку дерев'яних конструкцій горищ вогнезахисною сумішшю. Стурбованість викликають застарілі електросистеми, які не завжди витримують навантаження.

Пріоритетними напрямками роботи навчального закладу у 2020/2021 навчальному році було збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у вихованців свідомої мотивації до збереження здоров’я та  життя, дбайливого ставлення до оточуючих. У КЗ СЮТ протягом року проводились відповідні заходи щодо запобігання дитячого травматизму, застосовувались різні форми та методи роботи, серед яких: лекції, конференції, бесіди. З метою формування навичок безпечної поведінки та пропаганди здорового способу життя для вихованців організовувались вікторини, конкурси, екскурсії.

У КЗ СЮТ проведено різноманітні заходи для дітей різних вікових категорій на знання правил дорожнього руху, безпечної поведінки, особистої безпеки, профілактики невиробничого травматизму.

З метою популяризації серед дітей та підлітків здорового і безпечного способу життя, здобуття практичних навичок і умінь щодо поведінки у надзвичайних ситуаціях та проведення рятувальних робіт за допомогою найпростішого спорядження, у закладі двічі на рік відпрацьовується план евакуації на випадок пожежі та інших надзвичайних ситуацій. Поновлено матеріали інформаційних куточків з «Правил пожежної безпеки» та «Правил дорожнього руху».

Завдяки проведеній  профілактичній роботі під час освітнього процесу протягом 2020/2021 навчального року нещасних випадків не зафіксовано. Також травм серед працівників на виробництві не було.

 

6. Пріоритетні напрямки розвитку та вдосконалення освітнього процесу КЗ СЮТ в 2020/2021 н.р.

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України у галузі освіти, Указу Президента України від 25.06.2013 № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної позашкільної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав та запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, робота педагогічного колективу КЗ СЮТ у 2020/2021 навчальному році буде спрямована на вирішення:

 • дотримання чинного законодавства та виконання державних законів і нормативних документів про позашкільну освіту;

 • реалізацію річного плану роботи Комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради» та навчальних програм з усіх напрямів гурткової роботи навчального закладу;

 • збереження мережі гуртків позашкільного навчального закладу;

 • урізноманітнення напрямів гурткової роботи з урахуванням інтересів мешканців міста;

 • збереження будівель, обладнання, устаткування, майна; придбання матеріалів; поповнення та поновлення матеріальної бази закладу та методичної й фахової літератури;

 • перспективне визначення педагогічним колективом КЗ СЮТ єдиної науково-методичної проблеми на 2021-2026

 • впровадження сучасних форм виховання, інноваційних форм та методів роботи; оволодіння кожним педагогічним працівником технологією особистісно-орієнтованого підходу при підготовці та проведенні виховних заходів; ІКТ-компетентності в освітньому процесі;

 • співпраця педагогічного колективу з батьками вихованців, з громадськими, волонтерськими організаціями, представниками влади, засобами масової інформації при проведенні масових заходів та реалізації спільних проектів;

 • створення належних умов для адаптації вихованця у навчальному закладі та всебічної творчої реалізації юних техніків;

 • посилення рекламно-інформаційної та презентаційної роботи щодо набору дітей у гуртки;

 • підтримувати на належному рівні роботу офіційного сайту закладу;

 • суворе дотримання вимог Закону України «Про охорону дитинства», міських програм, які спрямовані на поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, соціального та матеріального забезпечення та захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та інших пільгових категорій;

 • активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо підготовки вихованців до виставок, конкурсів та змагань різного рівня;

 • зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу при залученні підприємств, організацій, громадськості, спонсорів, батьків через участь у соціальних проектах та залучення грантів.

 • інформаційно-методичний супровід педагогічних працівників;

 • консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;

 • створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації;

 • координація діяльності методичної служби з ЦМСПС м. Кропивницького;

 • моніторинг професійної компетентності педагогів закладу;

 • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційної комісії;

 • впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

 • вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

 • висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних працівників.

 

Робота директора  була оцінена співробітниками за допомогою голосування в платформі вайбер та СМС. В голосуванні прийняло участь 25 осіб, з них 2 оцінили роботу директора "задовільно", 23 поставили оцінку добре. 

Відомо, що найдорожчий скарб людини – це її власне життя і здоров’я, які можна втратити, недотримуючись певних правил. Як ми знаємо, що з кожним роком зростає інтенсивність автомобільного руху на дорогах, а це так само підвищує відповідальність усіх учасників дорожнього руху: водіїв, пішоходів, пасажирів. Тому, щоб не потрапити у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) і зберегти своє здоров’я та життя, потрібно завжди чітко дотримуватися встановлених Правил дорожнього руху.

Питання безпеки дорожнього руху є дуже актуальним. Мабуть, кожен із нас хоча б раз у житті спостерігав порушення правил дорожнього руху, або й сам хоч раз таке вчинив. Здавалося б, що страшного трапиться, якщо водій проскочить перехрестя на жовтий сигнал світлофора чи пішохід перебіжить дорогу там, де немає переходу?

Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), дорожньо-транспортний травматизм на сьогодні є однією з найбільших проблем охорони здоров’я. В Україні рівень смертності та травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод є одним із найвищих в Європі, а рівень організації безпеки дорожнього руху залишається вкрай низьким. Як повідомляють інформаційні ресурси, у Львівській області з початку року зареєстровано 17 182 ДТП, внаслідок яких 347 осіб загинуло та 3 322 травмовано.

У більшості випадків, причинами ДТП є легковажність водіїв, яка проявляється в ігноруванні вимог Правил дорожнього руху, нехтуванні обов’язковими для виконання правилами, серед яких найбільш поширені – ризикована поведінка та усвідомлене порушення, водіння в нетверезому стані, перевищення швидкості, неуважне водіння, недотримання безпечної дистанції та інші. Крім водіїв, винуватцями ДТП стають недисципліновані пішоходи, через яких відбувається кожна третя дорожньо-транспортна пригода.

Навіщо порушувати правила дорожнього руху, платити штрафи, завдавати шкоду автомобілю, платити за ремонт? А найголовніше – навіщо ризикувати життям? Люди завжди поспішають, що супроводжується перевищенням швидкості, перебіганням дороги в недозволених місцях та іншими необдуманими ситуаціями. Але невже вони через «важливі» справи готові втратити життя? Величезної кількості аварій можна було б заздалегідь уникнути, якби всі учасники дорожнього руху дотримувалися Правил дорожнього руху.

З метою поліпшення роботи із запобігання дорожньо-транспортному травматизму, формуванню навичок безпечної поведінки на вулицях і дорогах, удосконалення і узагальнення знань із безпеки дорожнього руху, правил пішоходів, безпечного поводження під час руху в КЗ СЮТ 17 – 22 травня 2021 року був проведений Тиждень знань безпеки життєдіяльності з на тему «Дорога не для забав!».

Завдання Тиждень знань безпеки життєдіяльності з на тему «Дорога не для забав!» – нагадати гуртківцям про необхідність спільних дій у сфері дорожньої безпеки.

В кожній групі гуртків нашого закладу були проведені заходи, різноманітні за формою та способом організації. За час проведення тижня БЖ керівники гуртків проводили для вихованців закладу:

 • Перегляд відеороликів («Азбука безпеки на дорозі», «Сигнали світлофора і регулювальника»).
 • Бесіди («Безпека дорожнього руху», «Правила поведінки дітей на вулиці для попередження ДТП», «Правила поведінки на дорозі», «Безпека руху пішоходів», «Наша безпека – пішохідний перехід», «Безпека дорожнього руху – це життя», «Правила дорожнього руху знай – життя зберігай», «Мій друг світлофор», «Ми учасники дорожнього руху»).
 • Інформаційна хвилинка «Правила дорожнього руху».
 • Гра «Мій друже світлофор», пізнавальна гра «Подорож до країни дорожнього руху».
 • Виховні заходи («Дорога не для забав», «Безпека дорожнього руху», «Життя це наш безцінний скарб»).

Найбільш ефективною формою роботи в закладі можна назвати проведення тижнів знань безпеки життєдіяльності, так як це дозволяє всю роботу з питань безпеки дорожнього руху безперервною і системною, спрямованою на формування в учнів навичок безпечної поведінки на дорозі, культури поведінки на вулиці, дорозі, шанобливого ставлення до всіх учасників дорожнього руху.

Загалом, підсумовуючи  результати проведення Тижня знань з безпеки життєдіяльності, можна з впевненістю констатувати, що питання  безпеки життєдіяльності підростаючого покоління  в житті сучасного суспільства посідає особливе місце, адже саме від таких знань та вмінь  залежить  їх майбутнє – щасливе та безпечне.

      

      

На базі нашої СЮТ відбулася серія літніх майстер-класів. Діти навчалися запускати моделі кораблів, виготовляти цікаві сувеніри, провели конкурс малюнків на асфальті, та багато чого іншого. Ці заходи подарували всім учасникам чудовий літній настрій.

 

З метою вшанування пам’яті жертв Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років травня у СЮТ було проведено годину історичної пам’яті "Жертви політичних репресій". Головною метою заходу стало вшанування пам’яті жертв Великого терору та донесення до вихованців об’єктивної інформації про злочини, вчинені у XX ст. комуністичним режимом на території України.

Також керівниками гуртків були проведені інформаційні хвилинки та переглянуто фільм на дану тематику.

16 травня – День пам'яті жертв політичних репресій – Янівська школа

Подкатегории