Наш телефон: (0522) 33-65-83

Комунальний заклад «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради»

 

РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НАД ЄДИНОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

2016-2021 н.р.

 

«РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ВИХОВАНЦЯ СУЧАСНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

 

Кіровоград

2016 р.

РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НАД ЄДИНОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ВИХОВАНЦЯ СУЧАСНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Методична робота на станції юних техніків Кіровоградської міської ради  спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки педагогів до пошукової діяльності, упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються. У період реформування системи освіти виняткового значення набуває система методичної роботи, головна мета якої — надання дієвої допомоги педагогам. Професійна компетентність характеризується рівнем сформованості особистісної потреби педагогів у професійно-необхідних знаннях та вміннях, які інтегруються в цілісний професійний особистісний комплекс, забезпечують саморегуляцію професійної діяльності та рівень творчості педагога.

Мета: створення цілісної системи розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів як умови розвитку особистості компетентного вихованця.

 

   Завдання:

-  Вивчити наявний рівень розвитку ключових  компетентностей учасників освітнього процесу;

- Формувати особистісну потребу суб’єктів освітнього процесу до підвищення компетентностей і роботи над проблемою;

-  Забезпечити психолого-педагогічні умови формування потреб вихованців і педагогів;

-  Створити організаційні, навчально-методичні та матеріальні  ресурси для забезпечення розвитку ключових компетентностей вихованців і професійної компетентності педагогів ;

- Розробка , апробація та впровадження комплексу методичного забезпечення в навчальний процес;

- Розробка методичних рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу, спрямованих на вирішення проблеми та отримання нової якості.

 

   

Етапи реалізації програми:

 

 • І етап (2016/17 н. р.) —концептуально-організаційний;

 

 • II етап (2017/18 н. р.) — конструктивно-моделювальний;

 

 • III етап (2018/19 н. р.) — апробаційно-впроваджувальний;

 

    .    IV етап (2019/20 н. р.) — етап стабільного функціонування та

                                                      рефлексивної аналітики;

 • V етап (2020/21 н. р.) — аналітичний;

 

Орієнтовний план роботи над науково-методичною проблемою

 

                    І етап (2016/17 н. р.) —концептуально-організаційний.

 

Мета: виявлення стратегічних завдань розвитку закладу й тенденцій розвитку педагогічного процесу.

 

Зміст роботи:

 1. Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів.                                                                             (Методична рада)                                                                                             
 2. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного педагога:
 • аналіз роботи закладу за навчальний рік;
 • вивчення рівня  досягнень вихованців закладу;                    
 • фронтальне відвідування занять, виховних заходів  методичною службою із наступним аналізом, визначення професійного рівня педагога;
 • ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого- педагогічної науки, сучасними педагогічними технологіями. 

                                                                                                           (Методична рада)

 1. Виявлення науково-методичної проблеми закладу, обґрунтування її актуальності;
 2. Обговорення й затвердження педагогічною радою запропонованої проблеми.
 3. Створення ініціативної творчої групи з метою побудови моделі нової технології, планування системи заходів, спрямованих на розв’язання запропонованих завдань.

 

Форми й методи роботи:

 1. Засідання методичної ради з проблеми, обговорення програми.
 2.   Визначення шляхів підвищення професійної компетентності учасників педагогічного процесу.
 3. Засідання  методичних об’єднань;
 4. Організація роботи  творчих груп у контексті мети й завдань проблеми;
 5. Фестиваль педагогічних ідей і знахідок.
 6. Оформлення виставки наукової і науково-методичної літератури, матеріалів з обраної теми.
 7. Організація роботи постійного пошуково-практичного семінару з теми .
 8. Розробка і затвердження планів роботи над проблемою в методичних об’єднаннях закладу.

 

Очікувані результати: сформованість уявлень про зміст і структуру професійної компетентності педагога сучасного позашкільного закладу.

II етап (2017/18 н. р.) — конструктивно-моделювальний.

 

Мета: моделювання та конструювання механізмів реалізації компетентнісного підходу,  колективне опанування системних підходів, напрямів реалізації проблеми.

 

Зміст роботи:

 1. Індивідуальний тематичний контроль шляхом відвідування занять з метою визначення компетентності педагогів щодо реалізації проблеми.

етодична рада)

 1. Фронтальне відвідування занять із наступним аналізом з метою визначення рівня практичного розв’язання проблеми педагогами закладу.

етодична рада)

 1. Взаємовідвідування занять із метою запозичення кращого досвіду вирішення проблеми.

ерівники гуртків)

 1. Обговорення шляхів розв’язання проблеми на засіданні методичної ради. Аналіз відвіданих занять. Самоаналіз занять.

(Методична рада.)

 1. Провести показові заняття (майстер-класи) з наступним обговоренням.

(Творча група «Джерело творчості»)

 1. Провести огляд-конкурс на кращу модель реалізації проблеми.

(Методичні об’єднання)

 1. Провести круглий стіл з обговорення шляхів реалізації проблеми.

(Методичні об’єднання)

 

 1. Підготувати й провести засідання методичних об’єднань з питань підвищення ефективності і якості заняття через реалізацію проблеми.

(Методичні об’єднання)

 

 1. Оформити довідково-інформаційний куточок з проблеми.

(Методична рада)

 1. Розробити плани самоосвіти педагогів;

(Керівники гуртків)

 1. Розробити технології формування ключових освітніх компетентностей.

                                    

Форми й методи роботи

 1. Розумовий штурм: розробка моделі компетентного педагога.
 2. Засідання МО (ділові ігри) «Модель ключових  компетентностей вихованців».
 3. Створення банку педагогічних ідей.
 4. Педагогічні читання.

 

Очікувані результати: особистісне сприяння та засвоєння учасниками освітнього процесу сутності та науково-теоретичних засад компетентнісного підходу.

III етап (2018/19 н. р.) — апробаційно-впроваджувальний.

 

 Мета: апробація й упровадження компетентнісного підходу колективом КЗ «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради».

 

Зміст роботи:

 1. Вибір, аналіз, експериментальна перевірка нових методів роботи з педагогічними кадрами.

(Методична рада)

 1. Самоаналіз кожним суб’єктом освітнього процесу (педагогом, вихованцем) відповідності власної компетентності моделям та еталонам ключових компетентностей.                                                       ( Керівники гуртків)                        
 2. Вивчення у творчих групах складних науково-методичних питань упровадження компетентнісного підходу в освітянській та управлінській діяльності, розробка рекомендацій щодо їх розв’язання. 

                                                                                                    «Джерело творчості»                                                                                                                                                                                                 

«Досвід»

 1. Проведення творчих звітів методоб’єднань, творчих груп. 

                                     (Методичні об’єднання)

 1. Обмін досвідом роботи методичних об’єднань, творчих груп щодо альтернативних шляхів розвитку ключових освітніх компетентностей учнів та професійної компетентності педагога. «Джерело творчості»,

                                                                                                   «Досвід»        

                                                                                       (Методичні об’єднання)

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 1. Науково-методична корекція впровадження компетентнісного підходу.                    

(Методична рада)            

Форми й методи роботи:

 1. Науково-практичні семінари;
 2. Ярмарок педагогічної та учнівської творчості;
 3. Круглий стіл керівників МО, творчих груп «Від компетентного педагога — до компетентного вихованця»;
 4. Індивідуальні консультації керівників творчих об’єднань;
 5. Майстер-клас членів творчих груп, МО.

 

Очікувані результати: реалізація проблеми в практиці роботи закладу.

 

IV етап (2019/20 н. р.) — етап стабільного функціонування та рефлексивної аналітики.

 

Мета: : вивчити й узагальнити результати впровадження проблеми.

   Зміст роботи:

 1. Внутрішній адміністративний моніторинг динаміки результатів упровадження за окремим планом;
 2. Узагальнення результатів моніторингу змін:
 • рівнів сформованості ключових освітніх компетентностей вихованців;
 • рівнів розвитку професійної компетентності педагогічних працівників.
 1. Узагальнення досвіду роботи МО, творчих груп, окремих педагогів щодо впровадження проблеми;
 2. Удосконалення системи роботи педагогів у контексті реалізації проблеми;
 3. Дослідження ефективності занять у процесі реалізації проблеми.

 

Форми й методи роботи:

 1. Науково-практична конференція педагогічного колективу «Результати роботи над упровадженням проблеми “Розвиток професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення формування особистості компетентного вихованця сучасного позашкільного закладу»;
 2. Засідання методичної ради «Вплив упровадження програми “Розвиток професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення формування особистості компетентного вихованця сучасного позашкільного закладу ” на якість освіти»;
 3. Випуск методичного вісника «Ключі до успішного життя»; 

                                                                                                   (з досвіду роботи)

 1. Фестиваль педагогічних ідей і знахідок.

 

Очікувані результати: підвищення педагогічної майстерності педагога; підвищення якості освітнього процесу.

 

V етап (2020/21 н. р.) — аналітичний;

 

Мета: вивчення результативності реалізації науково-методичної проблеми; проектування виходу на нову науково-методичну проблему.

 

Завдання: комплексний аналіз результатів дослідження; оформлення та впровадження результатів дослідження.

 

 1. Проведення підсумкової методичної конференції з проблеми.

Методична рада

 1. Вивчення та узагальнення досвіду педагогів закладу з даної проблеми.

Методична рада

 1. Використання набутого досвіду педагогами закладу.

Керівники гуртків

 1. Вироблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу.

Методична рада, творча група

 

Очікувані результати: підвищення педагогічної майстерності педагогів КЗ «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради».

 

Примітка. Кожна форма методичної роботи спланована окремо за роками і щорічно коректується та вдосконалюється.

Робота над єдиною науково-методичною проблемою є поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки педагога в методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Вона стимулює педагога до професійного зростання, досягнення нових педагогічних цілей; розвиває вміння педагогів працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, змісту, форм і методів навчання й виховання; повніше реалізує гуманітарну та культурологічну функції освіти.

Таким чином, через реалізацію науково-методичної проблеми вирішується головне завдання методичної служби: підвищення професійної майстерності педагогів. Роль сучасного керівника гуртка — розвинути творчий потенціал дитини. Педагог сьогодні — партнер, старший товариш. Його завдання — знайти й упровадити на занятті такі методи, які забезпечать процес пізнання в пошуку. Стилем такого викладання повинен бути, безперечно, діалог, а не монолог. Саме таким вимогам відповідає навчально-методична проблема нашого педколективу, реалізуючи яку, створюються умови для становлення творчого педагогічного колективу однодумців із позитивним педагогічним і креативним мисленням та здатністю до рефлексивної взаємодії й інноваційного пошуку. На всіх етапах реалізації науково-методичної проблеми в основі діяльності педколективу —- використання інтерактивних технологій як необхідної передумови творчого зростання кожного педагога й розвитку особистості дитини. Навчально-виховний процес на заняттях проходить у співпраці педагога й вихованця, яка активізує процес навчання, створює умови для їхньої активної діяльності.

Науково-методичні конференції

1-й рік

Особистість вихованця та педагога як діалогічна цілісність в особистісно зорієнтованому освітньому процесі.

2-й рік

Педагогічна співпраця — це творче самоуправління дорослих і дітей.

3-й рік

«Творчою людиною можна народитися, творчості можна і навчитися» (В. Сухомлинський).

4-й рік

Взаємодія педагога та вихованців у реалізації освітніх, виховних і розвивальних завдань заняття.

5-й рік

Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покликання, талант — стрижні педагогічного зростання. Підсумки роботи з реалізації проблеми.

 

Проблемні питання творчих груп «Досвід», «Джерело творчості»

 

1-й рік

Педагогічна техніка — основа навчальної успішності учнів.

2-й рік

Упровадження результатів самоосвіти у власну практику. Майстер-класи.

3-й рік

Творча діяльність педагога та вихованця на занятті. Майстер-класи.

4-й рік

Мистецтво спілкування керівника гуртка та учня. Майстер-класи.

5-й рік

Сучасний урок — нестандартний урок. Майстер-класи.

 

Методичні об’єднання Тематика проблеми

1-й рік

Розробка рекомендацій щодо практичної реалізації науково-методичної проблеми.

2-й рік

Створення моделі реалізації проблеми на заняттях певного напряму.

3-й рік

Відстеження результативності роботи за сучасними методами навчання.

4-й рік

Самореалізація особистості вчителя та учня в навчальній діяльності: досвід, проблеми, перспективи.

5-й рік

Вироблення рекомендацій щодо вивчення й упровадження передового педагогічного досвіду педагогів закладу за результатами роботи над проблемою.

 

Засідання методичної ради Тематика засідань

1-й рік

Діагностика педагогічної взаємодії.

2-й рік

Шляхи реалізації науково-методичної проблеми.

3-й рік

Про результативність самоосвітньої роботи педагогів та її поліпшення.

4-й рік

Стан педагогічної взаємодії, причини такого стану.

5-й рік

Моніторингові процедури з підвищення якості професійної майстерності педагога.

 

Семінари-практикуми Тематика проблем

1-й рік

Критерії педагогічної взаємодії.

2-й рік

Проблема формування мотивації навчальної діяльності вихованців у сучасних умовах.

3-й рік

Розвиток в вихованців основних компетентностей.

4-й рік

Використання діалогу як домінантної форми культурного спілкування.

5-й рік

Моделювання сучасного заняття.

 

Упровадження сучасних методів навчання

1-й рік

Діалогічне спілкування.

2-й рік

Ігрові тренінги.

3-й рік

Проектна робота. Захист творчих проектів.

4-й рік

Моделювання, ситуаційні та проблемні завдання.

5-й рік

Дискусії, дебати.

 

Етапи реалізації програми:

 

 • І етап (2016/17 н. р.) —концептуально-організаційний;

 

 • II етап (2017/18 н. р.) — конструктивно-моделювальний;

 

 • III етап (2018/19 н. р.) — апробаційно-впроваджувальний;

 

    .    IV етап (2019/20 н. р.) — етап стабільного функціонування та

                                                      рефлексивної аналітики;

 • V етап (2020/21 н. р.) — аналітичний;

 

Корисні посилання